2018-03-03 21:27:31

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ, УГ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХООРОНД ТӨРИЙН АЛБАТАЙ ХОЛБОГДСОН АСУУДЛААР ГАРСАН МАРГААНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

Улсын Их Хурлын 2003 оны 14 дүгээр  тогтоолын хавсралт

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ, УГ АЛБАН ТУШААЛД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХООРОНД  ТӨРИЙН АЛБАТАЙ ХОЛБОГДСОН АСУУДЛААР ГАРСАН МАРГААНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ

 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

 1. Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг Төрийн албаны зөвлөл, түүний салбар зөвлөлөөр хянан шийдвэрлэхэд энэхүү журмыг баримтлана.
 2. Хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай маргааныг энэ журмаар тогтоосон харьяаллын дагуу хянан шийдвэрлэнэ.
 3. Төрийн албаны зөвлөл нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай дараахь маргааныг хянан шийдвэрлэнэ:
  • Төрийн албаны тухай хуулийн 17.2, 17.3-т заасан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын талаар төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын төв комисс болон төрийн захиргааны төв байгууллагын мэргэшлийн шалгалтын салбар комисстой холбогдож гарсан маргаан;
  • Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилохтой холбогдож гарсан маргаан;
  • Төрийн албаны зөвлөлөөс нэр дэвшүүлэн томилогдсон удирдах албан тушаалтан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөнтэй холбогдон гарсан маргаан;
  • Төрийн албаны зөвлөлөөс нэр дэвшүүлэн томилогдсон удирдах албан тушаалтнаас дараахь асуудлаар гаргасан маргаан:
   • a/ төрийн захиргааны тэргүүн түшмэл, эрхэлсэн түшмэлийн албан тушаалын зэрэг дэв, төрийн захиргааны дээрх ангилалтай дүйцэх төрийн тусгай албаны удирдах албан тушаалын цол, зэрэг дэв олгох асуудалтай холбогдож гарсан маргаан;
   • b/ Төрийн албаны тухай хуулийн 19.2-т заасны дагуу үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээг үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, зохих шатны сургалтад хамруулах, цалин хөлсийг өөрчлөх, албан тушаал бууруулах асуудалтай холбогдож гарсан маргаан;
   • c/ мөн хуулийн 23 дугаар зүйлд заасны дагуу захиргааны санаачилгаар албан тушаалаас бууруулсан, төрийн албанаас чөлөөлсөн, түр чөлөөлсөнтэй холбогдож гарсан маргаан;
   • d/ мөн хуулийн 25 дугаар зүйл, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 47.3-т заасны дагуу төрийн албанаас халсантай холбогдож гарсан маргаан;
   • e/ Төрийн албаны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлд заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулсантай холбогдож гарсан маргаан;
   • f/ мөн хуулийн 39.1.2-т заасны дагуу ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, баталгааны талаар гаргасан бусад маргаан.
  • төрийн албаны салбар зөвлөлгүй төрийн байгууллагын төрийн жинхэнэ албан хаагчаас гаргасан энэхүү журмын 3-ын 1-3, 4-ийн 4-т заасан маргаан;
  • төрийн албан хаагчаас салбар зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн маргаан;
  • салбар зөвлөлийн даргын өөрийнх нь гомдлоор үүссэн маргаан.
 4. Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл нь хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн эрх зөрчигдсөн тухай дараахь маргааныг хянан шийдвэрлэнэ:
  • Төрийн албаны тухай хуулийн 17.2, 17.3-т заасан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын талаар нутгийн захиргааны байгууллагын шалгалтын салбар комисстой холбогдож гарсан маргаан;
  • төрийн албаны салбар зөвлөлөөс төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилохтой холбогдож гарсан маргаан
  • төрийн албаны салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлэн томилогдсон төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөнтэй холбогдож гарсан маргаан;
  • төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлэн томилогдсон төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалтан болон бусад төрийн жинхэнэ албан хаагчаас дараахь асуудлаар гаргасан маргаан:
   • a/ энэ журмын 3-ын 4-ийн “а”-д зааснаас бусад ангиллын албан тушаалын цол, зэрэг дэв олгох асуудалтай холбогдож гарсан маргаан;
   • b/ энэ журмын 3-ын 4-ийн “б” - “е”-д заасан маргаан.
  • Үндэсний аудитын газар, Монголбанк, Үнэт цаасны хороо, Үндэсний статистикийн газрын харьяа орон нутгийн салбар байгууллагуудад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчаас гаргасан энэхүү журмын 4-ийн 1- 4-т заасан маргаан.
 5. Төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг дор дурдсан этгээдийн гомдлоор үүсгэж болно:
  • Төрийн албаны тухай хуулийн 17.2-т заасны дагуу төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад орох эрх бүхий бөгөөд хүсэлтээ гаргасан иргэн;
  • төрийн жинхэнэ албан хаагч, мөн хуулийн 17.3-т заасны дагуу явагдсан мэргэшлийн шалгалтанд тэнцэж, төрийн албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэн;
  • Төрийн албаны тухай хуулийн 17.4-т заасны дагуу явагдсан шалгаруулалтад хамрагдсан болон удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэгдсэн иргэн;
  • мөн хуулийн 35.1.6-д заасан сонгон шалгаруулалтад орсон иргэн;
  • Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 45, 48 дугаар зүйлд заасны дагуу төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд нэр дэвшиж томилогдох эрх бүхий иргэн.
 6. Төрийн албаны тухай хуулийн 17.10-д заасан үндэслэлээр төрийн захиргааны албан тушаалд түр томилогдсон иргэн, 18.1-д заасан үндэслэлээр туршилтын хугацаагаар ажиллаж байгаа албан хаагчийг ажлаас халсантай холбогдож гарсан маргаан энэ журамд хамаарахгүй.
   

Хоёр: Гомдлыг хүлээн авах, шалгах

 1. Энэ журмын 5-д дурдсан этгээд нь төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гаргах гомдлоо мөн журмын 3, 4-т заасан харьяаллын дагуу бичгээр ирүүлнэ. Гомдолд маргаан үүсэх болсон үндэслэл, шалтгааныг тодорхой дурдаж, өөрийнхөө тавьж буй шаардлагын талаархи нотолгоо, бусад холбогдох баримт бичгийн хуулбарыг хавсаргаж болно.
 2. Төрийн албаны зөвлөл, түүний салбар зөвлөл (цаашид “Зөвлөл” гэх) гомдлыг хүлээн авмагц дараахь ажиллагааг явуулна:
  • энэ журмын 3, 4-т заасан харьяаллын бус болон эрх бүхий байгууллагаар шалгуулах, хянуулах шаардлагатай гомдлыг зохих байгууллагад ажлын 5 өдрийн дотор шилжүүлж, энэ тухай гомдол гаргагчид бичгээр мэдэгдэх;
  • хүлээн авч шийдвэрлэх эрх зүйн үндэслэлтэй гэж үзвэл маргааныг хянан шалгах комисс /цаашид “комисс” гэх/-ыг ажлын 5 өдрийн дотор байгуулах.
 3. Маргааны шинж байдлыг харгалзан Зөвлөлийн дарга уг комиссыг 3-5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, тухайн Зөвлөлийн аль нэг гишүүнээр даргалуулна. Гомдлыг хянан шалгах ажлыг комиссын дарга хариуцан зохион байгуулна.
 4. Комиссын бүрэлдэхүүнд Төрийн албаны зөвлөлийн гишүүн, ажлын албаны ажилтан, тухайн салбар зөвлөлийн гишүүн, түүнчлэн төрийн захиргааны болон бусад байгууллагаас төрийн албаны ажлын туршлагатай, мэргэшсэн албан хаагчийг оролцуулж болно. Харин комиссын бүрэлдэхүүнд гомдол гаргагчийн маргаанд холбогдох албан тушаалтны болон гомдол гаргагчийн төрөл садангийн этгээдийг оролцуулахгүй.
 5. Маргагч талууд комиссын бүрэлдэхүүнийг татгалзах эрхтэй бөгөөд энэ тохиолдолд тодорхой үндэслэл бүхий хүсэлтийг бичгээр гаргаж, Зөвлөлийн даргад өгнө. Хүсэлттэй холбогдсон асуудлыг Зөвлөлийн дарга хянан үзэж шийдвэрлэнэ.
 6. Комисс нь маргааныг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шалгалтыг явуулж дуусгах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл Зөвлөлийн даргын шийдвэрээр хугацааг дахин 30 хүртэл хоногоор сунгаж болно.
 7. Комисс нь маргаанд холбогдох байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтантай уулзаж, тэдний тайлбар, санал дүгнэлтийг сонсох, маргааныг шийдвэрлэхэд шаардагдах материал, баримт бичгийг холбогдох албан тушаалтан, төрийн жинхэнэ албан хаагч, түүнчлэн гомдол гаргагч иргэнээс гаргуулан авч танилцах эрхтэй.
 8. Комисс нь маргааныг хянан шалгахдаа дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
  • маргааныг холбогдох хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан хугацааны дотор, шударга, шуурхай шалган шийдвэрлэх;
  • маргааныг хянан шалгасан дүнг хуралдаанаараа хэлэлцэж, комиссын гишүүдийн олонхийн саналаар дүгнэлт гаргах; Энэхүү дүгнэлт нь аливаа албан тушаалтан, улс төрийн хүчний нөлөөлөлд автаагүй, нотлох баримтад үндэслэгдсэн байна. Комиссын дүгнэлттэй эсрэг саналтай гишүүний саналыг Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна.
  • дүгнэлтээ Зөвлөлийн хуралдаанд оруулах.

Гурав. Маргааныг шийдвэрлэх үйл ажиллагаа

 1. Төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хянан шалгасан комиссын дүгнэлтийг Зөвлөлийн хуралдаанаар хянан хэлэлцэж, олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Зөвлөлийн гишүүд болон комиссоос санал болгосон тохиолдолд маргагч талуудыг хуралдаанд оролцуулж, тэдэнд дүгнэлтийн талаар тайлбар хийх, өөр хоорондоо мэтгэлцэх бололцоог олгоно.
 2. Зөвлөл дүгнэлтийг хэлэлцээд, тогтоол гаргах, эсхүл дахин шалгуулахаар комисст буцаах шийдвэр гаргана.
 3. Зөвлөл нь дараахь үндэслэлээр гомдлыг дахин шалгуулахаар комисст буцаах шийдвэр гаргаж болно:
  • шийдвэр гаргахад нотолгоо болох баримт бичгийн бүрдэл хангагдаагүй;
  • маргаанд холбогдох баримт бичиг, бусад материалыг шалгаагүй буюу хангалтгүй шалгасан.
 4. Зөвлөл гаргасан шийдвэрээ ажлын 10 өдөрт багтаан маргагч талуудад мэдэгдэх бөгөөд Зөвлөлийн гаргасан тогтоолыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан биелүүлэх үүрэгтэй.
 5. Төрийн байгууллага болон төрийн жинхэнэ албан хаагч, уг албан тушаалд нэр дэвшигчийн хооронд төрийн албатай холбогдсон асуудлаар гарсан маргааныг хянан шийдвэрлэсэн тухай салбар зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Төрийн албаны зөвлөлд, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдлоо гаргаж болно.
 6. Төрийн албаны зөвлөл нь салбар зөвлөлийн шийдвэрийг өөрчлөх буюу хүчингүй болгоно.

 

---------оОо---------